INSTRUKTIONER OM HUR DU FYLLER I ANSÖKNINGSBLANKETTEN

Så här fyller du i blanketten "Ansökan om inackorderingstillägg"

1 Elevens personuppgifter

Fyll i namn (för- och efternamn), personnummer, adress och telefonnummer.

2 Vårdnadshavares uppgifter

Fyll i dina vårdnadshavares personuppgifter. Om dina vårdnadshavare (föräldrar) inte bor tillsammans ska du kryssa i vem du bor hos.
Om du är familjehemsplacerad ska du fylla i namn och adress för dem du bor hos. Använd fältet för vårdnadshavare.
Skicka med en kopia på beslutet.
Har du en särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare skriv personens namn. Skicka med kopia på beslutet.

3 Studier

Fyll i skolans namn, ort och utbildning (ange kursens/programmets namn). Fyll även i årskurs och klass.

4 Studietid och omfattning

Här fyller du i vilken studietid ansökan avser (tidsintervall: år, månad, dag) samt omfattning heltid eller deltid.

5 Tid för inackorderingstillägg

Fyll i den tid du söker inackorderingstillägg för. Du kan söka för en termin, ett läsår eller under en praktikperiod.
För höstterminen måste vi ha din ansökan senast 15/12. Om du söker inackorderingstillägg för vårterminen måste vi ha din ansökan senast 15/6.

6 Elevens inackorderingsadress

Skriv den adress du bor på under studietiden. Skicka med en kopia på hyreskontraktet eller ett intyg från hyresvärden.

7 Orsak till inackordering

Kryssa i orsaken till att du söker inackorderingstillägg. Du kan välja flera alternativ.

 • Den utbildning som jag ska gå finns inte i min hemkommun eller i samverkansområdet

 • Elev vid idrottsgymnasium
  Du är elev vid ett kommunalt idrottsgymnasium som godkänts av Skolverket

 • Praktik
  Du praktiserar minst 4 veckor under en period på en ort som inte ligger i anslutning till skolan. Därav får du en skoldag och restid som överstiger 11 timmar eller att det saknas allmänna kommunikationsmedel.

 • Särskilda skäl
  Du har särskilda skäl för att bo inackorderad. Ett särskilt skäl kan exempelvis vara att du på grund av trakasserier eller annan kränkande behandling eller andra personliga förhållanden som har med skolgången att göra inte kan gå på en motsvarande utbildning på hemorten. Skicka med ett intyg från till exempel läkare eller kurator som styrker dina skäl. Ett annat skäl kan till exempel vara att ingen av dina vårdnadshavare bor inom den tidsram som gör att din skoldag och restid uppgår till mindre än 11 timmar.

 • Fullföljer påbörjad utbildning, vårdnadshavare har flyttat
  Dina vårdnadshavare har flyttat till annan ort i Sverige och du går färdigt din utbildning.
  Obs! Du ska dock vara skriven (folkbokförd) hos någon av dina vårdnadshavare.

8 Reseavstånd

Om din skoldag och restid överstiger 11 timmar fyller du inte i uppgifterna i punkt 8.
Här ska du fylla i uppgifter om reseavståndet, resväg mellan hem och din skola/praktik, är minst 40 km.
Reseavståndet mäter du exempelvis på Eniros hemsida.

Vad som räknas som ditt hem kan du läsa om längre ner på denna sida. De uppgifter du lämnar om resorna ligger till grund för hur mycket inackorderingstillägg du kan få.

Skriv avståndet i km mellan din adress och skola/praktik enkel väg. Fyll även i om du skulle behöva resa denna väg minst 3 dagar per vecka om du inte var inackorderad.

9 Restid

Om avståndet mellan hemmet och skolan är mer än 40 km fyller du inte i uppgifterna i punkt 9.
Här ska du skriva ner din resväg mellan hem och skola/praktik och hur du åker (färdsätt).

Med restid menas från att du lämnar ditt hem till att skoldagen börjar och tiden från skoldagen slutar till att du kommer hem. Beräkna restiden med allmänna färdmedel.

Precisera tiden med allmänna färdmedel, gångtiden (där allmänna färdmedel saknas) och väntetid om du behöver byta färdmedel för att ta dig till skolan. Skicka med ditt terminsschema.

Vad räknas som din hemadress?

 • Folkbokföringsadressen
 • Bor i familjehem

10 Resebidrag för dagliga resor

Här fyller du i om du har lämnat tillbaka eller inte tagit emot något busskort.

11 Betalningsmottagare

Här skriver du vem vi ska betala ut pengarna till enligt något av alternativen som finns i rutan.

12 Bilagor

Här kryssar du i vilka bilagor du skickar med din ansökan.

13 Försäkran och underskrift

Om du är under 18 år ska även dina vårdnadshavare skriva under ansökan. Om du har en särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare, ska den personen skriva under ansökan.

Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Post och leverans

Gislegatan 1

332 33 Gislaved

Besöksadress

Gislegatan 5

332 33 Gislaved

Följ oss

Kontaktcenter

Gislaveds kommun

Telefon: 0371-810 00