ELEV HOS OSS

Frånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan

 • Om du inte kan komma till skolan på grund av sjukdom eller annat, ska detta anmälas till lotsen före skoldagens början.
 • Sjukanmälan kan göras i Vklass av vårdnadshavare, myndiga elever eller till ansvarig lots via e-post eller telefon.
 • Frånvaron registreras i Vklass.
 • Elev som av någon anledning måste lämna skolan och blir frånvarande under återstoden av dagen måste anmäla orsak muntligt eller skriftligt till lotsen.

Ledighet

 • Ledighet från enstaka lektion ges av respektive lärare. Lotsen kan ge elev ledigt för enskild angelägenhet för högst två dagar åt gången och högst sex dagar per läsår. Rektor kan bevilja elev ledighet därutöver om särskilda skäl finns.
 • Eleven ansöker om ledighet i Vklass
 • Ledighet för resor på terminstid ges endast under mycket speciella omständigheter.
 • Är elev borta på grund av enskild angelägenhet kan inte extra undervisning eller annat stöd erhållas.

Dator/lärplatta

Nationella program

 • För att alla elever på de nationella programmen ska få likartad möjlighet till datortillgång i sitt studiearbete får alla låna en bärbar dator.
 • Du som är elev ansvarar för datorn under din studietid och kan bli ersättningsskyldig vid skador och förlust.
  Mer information får du i skolan.
 • I skolan finns skrivare utplacerade som du kan använda för att skriva ut dina arbeten.

Introduktionsprogram

Alla elever på Introduktionsprogrammet får låna en dator som lämnas tillbaka vid läsårets slut.

Försäkring

Elever i ungdomsgymnasiet är försäkrade både på skoltid och fritid.

Läs mer om försäkringens villkor, hur du anmäler ditt ärende på kommunens webbplats.
Länk till försäkringar på Gislaveds kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Elevinflytande

På Gislaveds Gymnasium har eleverna inflytande på olika nivåer och områden.

Klassråd

Klassen och lotsen planerar och följer upp verksamheten i klassen på schemalagd lotstid. Här tas också frågor upp som behandlas i andra konferenser på skolan.

Skyddskommitté

Representanter från skolledning, elever och personal gör skyddsronder och håller möten om allmänna arbetsmiljöfrågor.

Matråd

Här kan eleverna ge sina synpunkter på skolmaten. Kökspersonal, elever och skolsköterskor deltar i matrådet.

Elevråd

Elevrådet ansvarar för övergripande elevfrågor.
E-post gislaveds.gymnasium.elevrad@edu.gislaved.se

Bibliotek

Gislaveds bibliotek finns i anslutning till skolan, och elever på Gislaveds Gymnasium har tillgång till detta även på förmiddagar, då biblioteket är stängt för allmänheten.

Länk till Gislaveds kommuns bibliotek Länk till annan webbplats.